Przejdź do treści

OFERTA PRACY W PIONIE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

Białystok, dn. 25.09.2018 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy  
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalisty ds. logistyki w Pionie Organizacyjno-Administracyjnym


Miejsce wykonywania pracy:

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa;
- praca przed monitorem ekranowym;
- prowadzenie pojazdu służbowego;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie zakupów materiałowych (zgodnie z pzp) oraz ich ewidencji,
 • Opisywanie dokumentów dotyczących zakupów materiałowych oraz wydatków związanych z prawidłowym użytkowaniem samochodów służbowych Podlaskiej WK OHP,
 • Ustalanie rocznych i bieżących potrzeb rzeczowych oraz finansowych w zakresie logistyki Podlaskiej WK OHP,
 • Obsługa transportowa Podlaskiej WK OHP, tj. prawidłowa eksploatacja i dbałość o samochody służbowe  biura Podlaskiej WK OHP, prowadzenie ewidencji przeglądów napraw i remontów środków transportu znajdujących się na stanie Podlaskiej WK OHP
 • Udział w realizacji zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych
 • Sporządzanie sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
 • Obsługa techniczna narad i imprez okolicznościowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 •  Wykształcenie wyższe,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • Dobra znajomość obsługi programu MS EXCEL, Word
 • Umiejętność czytania przepisów
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i elastyczność w pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.   (pdf, 188 kB)
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.10.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – specjalista ds. logistyki w Pionie Organizacyjno - Administracyjnym"

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2200,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w pełnym wymiarze czasu  pracy;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a  także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych  oraz    uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki)  dokumentów  i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.