Przejdź do treści

OFERTA PRACY W CENTRUM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM SŁUŻB ZATRUDNIENIA "ZIELONA LINIA"

Białystok, dn. 10.09.2018 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalisty do spraw obsługi klienta w Centrum Informacyjno – Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”

Miejsce wykonywania pracy:

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa;
- praca przed monitorem ekranowym;
- praca zmianowa:7:45-15:45, 10:00-18:00

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa telefoniczna oraz elektroniczna klientów w języku polskim oraz rosyjskim,
 • pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • udzielanie informacji o usługach rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia
 • udział w wydarzeniach promujących usługi Centrum Zielona Linia
 • tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych na język rosyjski.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy w call centre,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • mile widziane potwierdzenie biegłej znajomości języka rosyjskiego – ukończone studia o profilu językowym lub certyfikat na poziomie min. B2 lub równoważny,
 • mile widziana znajomość języka ukraińskiego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV oraz list motywacyjny w języku polskim i rosyjskim,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.   (pdf, 188 kB)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.09.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną,
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, budynek E, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – specjalisty ds. obsługi klienta w CI-KSZ Zielona Linia"

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2500 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki) dokumentów i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.