Przejdź do treści

OFERTA PRACY W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ŁOMŻY

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalisty ds. programów - stażysty w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży

Miejsce wykonywania pracy

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno – biurowa,
 • praca przed monitorem ekranowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestnictwo w przygotowaniu i realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałaniu bezrobociu, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS oraz innych.
 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami ze środowiska lokalnego i z zagranicy realizującymi programy zbieżne z zadaniami OHP (w celu nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń).
 • Pisanie autorskich projektów wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych z EFS oraz innych z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży do 25 roku życia, w celu umożliwienia zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz nowych umiejętności.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość przepisów: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
 • Dobra znajomość obsługi programu MS Excel, Word;
 • Umiejętność czytania przepisów;
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole;
 • Dyspozycyjność i elastyczność w pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Znajomość języka angielskiego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.09.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty / przesłania drogą elektroniczną.
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 6516187, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem „oferta pracy – specjalista ds. programów - stażysta w CEiPM w Łomży”.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2200,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata / kandydatki) dokumentów i oświadczeń.
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.