Przejdź do treści

PROJEKT "STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ"

nagłówek projektu Stawiam na przyszłość

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: głównym celem projektu było wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Termin realizacji wsparcia: wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące – 10 uczestników OHP o statusie młodocianego pracownika z Hufca Pracy w Łomży

W projekcie brały udział:

 • osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (YEI i EFS) oraz „Akcja aktywizacja” (osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu);
 • osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 10 uczestników (podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, pracujący, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy)

Działania projektowe w głównej mierze miały na celu zapewnienie:

 • kontynuacji nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy; nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY


ZREALIZOWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU /w tym planowane zajęcia/:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • wyżywienie,
 • dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia,
 • stypendium szkoleniowe za udział w zajęciach,

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU w woj. podlaskim:

HUFIEC PRACY 10-3 W ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 2163979, fax. 86 2163308
e-mail: hp.lomza@ohp.pl

Koordynator projektu / Komendant - Jolanta Karwowska


Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk