Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

STANDARDY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY I OCHRONY JEJ PRZED KRZYWDZENIEM

Standardy zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem stanowią kompleksowy model postępowania zapewniającego bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Są ważnym instrumentem wspomagania rozwoju jednostki organizacyjnej OHP świadomej swej misji i celów. Zapisy ujęte w Standardach określają także sposób reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz procedury interwencji w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia zdarzeń zagrażających młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Celem Standardów jest:

  • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa młodzieży;
  • rozwijanie przyjaznego i odpowiedzialnego środowiska wychowawczego w OHP;
  • zapobieganie i ograniczanie ryzyka wystąpienia aktów agresji i przemocy.

Standardy zostały opracowane w oparciu o:

  • zapisy ujęte w Konwencji o Prawach Dziecka;
  • międzynarodowe i krajowe rozwiązania systemowe w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem;
  • założenia Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła adresowanego do placówek edukacyjnych, opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych, adaptujących Ustanowienie standardów - wspólne podejście do ochrony dzieci przed krzywdzeniem, opracowane w 2003 r. przez międzynarodową koalicję organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Respektowanie reguł i zasad ustalonych w Standardach zobowiązuje jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży oraz poszanowania i przestrzegania przysługujących jej praw.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY – STANDARDY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY I OCHRONY JEJ PRZED KRZYWDZENIEM (pdf, 1,39MB)