Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

RADA PROGRAMOWA - PODJĘTE UCHWAŁY

Uchwały podejmowane przez Wojewódzką Radę Programową OHP.

2019 rok

Uchwały z dnia 21.10.2019 r. (posiedzenie w Białymstoku)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie oferty programowej Hufca Pracy w Białymstoku na rzecz młodzieży i działalność Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES), pozytywnie oceniła podejmowane działania i jednogłośnie ustanowiła dwie uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zawnioskowano kontynuację realizacji dobrych praktyk na rzecz młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych przez członków Rady i lokalnych partnerów, a także promocję w środowisku lokalnym działań prowadzonych na terenie nowej siedziby Hufca Pracy w Białymstoku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz pozostałych jednostek, tj. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielonej Linii.

UCHWAŁA NR 2
Zawnioskowano o podwyższenie płac kadry Ochotniczych Hufcach Pracy (z uwagi na fakt, że Rada Programowa zwróciła uwagę na niskie wynagrodzenia pracowników OHP).


2018 rok

Uchwała z dnia 05.10.2018 r. (posiedzenie w Łomży)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz jej wychowania i kształcenia zawodowego, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą:

- kontynuacji realizacji wspólnie wypracowanych dobrych praktyk przez członków Rady, lokalnych partnerów z jednostkami Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i podejmowania nowych inicjatyw w zakresie promocji działań na rzecz młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych

oraz

- promocji w środowisku lokalnym działań prowadzonych przez Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych w zakresie: wspierania jej kształcenia zawodowego i wychowania międzykulturowego poprzez zapewnianie możliwości nieodpłatnego udziału w zawodowych stażach zagranicznych i innych projektach finansowanych w ramach środków europejskich.

Uchwały z dnia 11.06.2018 r. (posiedzenie w Wasilkowie)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Ochotniczych Hufców Pracy na przestrzeni 60 lat w zakresie wychowania i kształcenia zawodowego młodzieży oraz przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zalecono kontynuację wspólnych działań partnerów w zakresie promocji oferty edukacyjno - wychowawczej jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży, a w szczególności Ośrodka Szklenia i Wychowania w Wasilkowie.

UCHWAŁA NR 2
Zalecono kontynuację współpracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi w zakresie rekrutacji młodzieży potrzebującej wsparcia na nowy rok szkolny do jednostek opiekuńczo – wychowawczych podległych Komendzie oraz do wdrażanych projektów europejskich, a także letniego wypoczynku w Ośrodku Szklenia i Wychowania w Wasilkowie.


2017 rok

Uchwały z dnia  23.11.2017 r. (posiedzenie w Białymstoku)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej  do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zalecono wzmocnienie wspólnych działań partnerów w zakresie wsparcia nowo wyremontowanej bazy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie szczególnie w zakresie promocji prowadzonej w nim działalności komercyjno-usługowej oraz lokalowej i korzystania z usług Ośrodka.

UCHWAŁA  NR 2
Zalecono dalszą współpracę Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi w zakresie rekrutacji młodzieży potrzebującej wsparcia do wdrażanych przez jednostki OHP projektów europejskich (w szczególności projektu realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” oraz projektów staży zagranicznych w ramach programu „Erasmus +).


Uchwały z dnia  22.06.2017 r. (posiedzenie w Wysokiem Mazowieckiem)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zalecono ścisłą współpracę jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi (których przedstawiciele brali udział w posiedzeniu oraz pozostałymi członkami Rady) - w zakresie promocji kształcenia zawodowego oraz wsparcia działań OHP prowadzonych w ramach akcji  rekrutacyjnej do jednostek wychowawczych na terenie województwa podlaskiego na rok szkolny 2017/2018 w celu skutecznego dotarcia do młodzieży, która potrzebuje pomocy w zakresie uzupełniania wyksztalcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych.

UCHWAŁA NR 2
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku wzmocni działania z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi (których przedstawiciele brali udział w posiedzeniu oraz pozostałymi członkami Rady) w 2017 r. w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich oraz skutecznej realizacji wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy.


2016 rok

Uchwały z dnia 18.11.2016 r. (posiedzenie w Grajewie)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy  Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjmuje następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Pracodawcy/rzemieślnicy we współpracy z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku rozszerzą działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i jej wejścia na rynek pracy poprzez organizację praktyk zawodowych, szkoleń oraz kursów.

UCHWAŁA  NR 2
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku wzmocni działania z samorządami i instytucjami pożytku publicznego w 2016/2017 r. w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich.


Uchwały z dnia 17.06.2016 r. (posiedzenie w Hajnówce)

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie kształcenia, wychowania młodzieży i rynku pracy w woj. podlaskim, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA  NR 1
W celu dotarcia z ofertą Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy do środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym konieczna jest kontynuacja współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego działającymi na rzecz rodziny i młodzieży (dot. głównie rekrutacji do jednostek na nowy rok szkolny, a w szczególności do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie z zakwaterowaniem).

UCHWAŁA  NR 2                                 
Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego znacząco wzbogaca ofertę Ochotniczych Hufców Pracy m.in. dzięki organizacji wspólnych przedsięwzięć. W wyniku tego wdrażane są podczas pracy z młodzieżą różnorodne formy i metody pracy umożliwiające kompleksowe oddziaływania. Wskazane jest sformalizowanie współdziałania Ochotniczych Hufców Pracy z instytucjami poprzez podpisanie porozumień o współpracy.

UCHWAŁA  NR 3
Zaleca się ścisłą współpracę jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców w Białymstoku z lokalnymi samorządami i instytucjami pożytku publicznego (których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniu oraz pozostałych członków rady) - w zakresie kontynuacji w 2016 r. wspólnych działań dotychczas realizowanych na rzecz podlaskiej młodzieży, w tym sporządzania i realizacji projektów (ze szczególnym uwzględnieniem projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”), programów edukacyjnych i różnych innych inicjatyw.