Przejdź do treści

PROJEKT PT. "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS"

Wiedza Edukacja Rozwój Unia Europejska

Realizacja projektu "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS" w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.  

Termin trwania projektu: wrzesień 2017 r.  – grudzień 2018 r.
Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – listopad 2018 r.

UCZESTNICY PROJEKTU to ogółem -  60 osób (w tym ogółem  6 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Kolnie i Hajnówce), które nie uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu i były zagrożone wykluczeniem społecznym.  


SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia byli:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadały wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszczano też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I), nie posiadający kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,    
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogły znaleźć zatrudnienia,

w tym:

 • Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ze względu na status na rynku pracy adresatami wsparcia były:

 • osoby bierne zawodowo  

Wsparcie młodzieży w ramach projektu było BEZPŁATNE.


ZREALIZOWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Dla uczestników przygotowano zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Działania koncentrowały się na uzyskaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz na realizacji staży zawodowych w zakładach pracy. Wsparcie było zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu.

W I etapie projektu uczestnicy zostali objęci opieką wychowawczą, psychologiczną i doradczą, w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego zostały opracowane dla nich Indywidualne Plany Działania.

W II etapie uczestnicy ukończyli kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji, a także szkolenia ogólnorozwojowe (językowe, komputerowe i prawa jazdy).

Zrealizowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • kursy językowe,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

MIEJSCA  REALIZACJI  PROJEKTU w woj. podlaskim:

Jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizować będą projekt na Podlasiu:

1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób
ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel.: 85 652 34 98
koordynator projektu: Agnieszka Jankiewicz   

2) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Hajnówce - 10 osób
ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13
koordynator projektu: Emilia Garustowicz

3) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

4) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Grajewie - 10 osób    
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

5) Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie - 10 osób
ul. Wojska Polskiego 31,18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

6) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób    
ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57
koordynator projektu: Elżbieta Augustynowicz

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk


Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu w jednostkach Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP