Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

KOMENDA WOJEWÓDZKA

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP jest państwową jednostką budżetową wykonującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania.

W zakresie kształcenia i wychowania Podlaska WK OHP prowadzi działania mające na celu:

  • umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia gimnazjalnego

  • umożliwienie młodzieży uzupełnienia ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Podlaska WK OHP:

  • organizuje zatrudnianie młodzieży powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół; bezrobotnych do 25 roku życia; uczniów i studentów,

  • prowadzi poradnictwo zawodowe dla młodzieży  oraz mobilne centra informacji zawodowej

  • inicjuje międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży

  • refunduje koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Wydarzenia Podlaskiej WK