Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PROJEKT "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS" - KONTYNUACJA

LOGO Fundusze Europejskie WER

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację projektu – „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

OSDZ 2019


ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!

Projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS”, w roku 2019, realizowany jest w Białymstoku, Hajnówce, Łomży, Grajewie i Suwałkach, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r.

Cel projektu - aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakłada - umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się.
Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
 • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy / pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Przewidywana liczba uczestników projektu w woj. podlaskim – 50 osób.

Do tej pory, w ramach projektu w województwie podlaskim udzielono wsparcia 60 osobom.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w skali ogólnopolskiej wynosi 18.150.165,38 zł


Jednostki organizacyjne Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizują projekt:

 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób
  ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok (od 1 sierpnia 2019 r. ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok),
  tel.: 85 652 34 98

 2. Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce - 10 osób
  ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13

 3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08

 4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie - 10 osób
  ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65

 5. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób
  ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk

Podlaska WK OHP w Białymstoku, tel./fax 85 651 61 87,
e-mail: edziemianiuk@ohp.pl, www.podlaska.ohp.pl


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS" - WRZESIEŃ 2019

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu w jednostkach Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP