Przejdź do treści

RADA PROGRAMOWA OHP

Przy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku działa Wojewódzka Rada Programowa OHP (WRP OHP), pełniąca rolę organu opiniodawczo-doradczego Komendanta Wojewódzkiego w zakresie inicjatyw programowych oraz budowania lokalnej i regionalnej współpracy na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia z woj. podlaskiego.

Do udziału w Radzie Programowej zapraszani są przedstawiciele władz samorządowych, organów państwa, jednostek administracji państwowej, uczelni wyższych, stowarzyszeń oraz instytucji pożytku publicznego woj. podlaskiego.

Terminy posiedzeń:

1.    II  kwartał 2018 r.
2.    IV  kwartał 2018 r.

Tematyka posiedzeń to m.in.:

  • działalność OHP na Podlasiu w zakresie:  rynku pracy, kształcenia i wychowania młodzieży, realizacji projektów dla młodzieży (w tym z EFS, europejskich i innych),

  • diagnoza potrzeb oraz problemy kształcenia i wychowania młodzieży z woj. podlaskiego,

  • rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo – wychowawczych,

  • analiza mocnych i słabych stron działalności OHP,

  • współpraca z OHP poszczególnych instytucji, organizacji i władz samorządowych w działaniach na rzecz młodzieży,  

  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi statutowej działalności OHP

Miejsca posiedzeń: siedziby jednostek podległych Podlaskiej WK OHP w Białymstoku lub członków WRP OHP na terenie Podlasia.